Przejdź do treści
dodano do ulubionych
usunięto z ulubionych
Coś poszło nie tak! Wystąpił problem. Spróbuj ponownie
Twoje konto jest właśnie tworzone
Twoje konto zostało pomyślnie utworzone i jesteś teraz zalogowany
Jesteś wylogowany

Znak zrównoważonego rozwoju Południowego Tyrolu

Prekursorzy zrównoważonej przyszłości

Po czym można poznać, że dany region czy obiekt turystyczny pod pojęciem jakości rozumie zrównoważony rozwój? W Południowym Tyrolu mają one widoczne oznakowanie. To znak zrównoważonego rozwoju Południowego Tyrolu (Nachhaltigkeitslabel Südtirol). Jest to wyróżnienie przyznawane w oparciu o kryteria wypracowane przez Global Sustainable Tourism Council (GSTC), które należy się tym podmiotom turystycznym, którym leży na sercu dobrostan naturalnego środowiska i żyjących w nim ludzi. Z własnego wyboru i przekonania starają się one zachować tradycję i wdrażać konkretne rozwiązania, mające się przyczynić do zrównoważonego rozwoju przestrzeni życiowej, jaką jest Południowy Tyrol.

Znak zrównoważonego rozwoju dla obiektów noclegowych

Redukcja odpadów, hotelowe strefy bez barier, budownictwo oszczędzające zasoby naturalne. Trzy różne poziomy certyfikacji uzmysławiają, jak dalece środki te wpływają na działalność obiektów turystycznych. Trzeci i zarazem najwyższy poziom potwierdzony przez GSTC, uznawany jest na arenie międzynarodowej.

Poziom 3 (Level 3)

Eksperci

Trzeci, najwyższy poziom, potwierdzony przez GSTC, uznawany jest na arenie międzynarodowej. Obiekty wyróżnione tym znakiem przyjęły zasady zrównoważonego rozwoju jako całościową filozofię i w pełnym zakresie spełniają wszystkie dziewięć kryteriów, dotyczących aspektu ekologicznego, społecznego i kulturowego. Na tym poziomie posiadacze certyfikatu są zobowiązani do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz reprezentowania go w autentyczny sposób. Zaopatrują się u lokalnych dostawców, zatrudniają miejscowych wykonawców i projektantów. Architektura obiektów i krajobrazu respektuje bioróżnorodność i utrzymana jest w duchu Południowego Tyrolu. Obiekt zapewnia swobodę poruszania się osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Goście zachęcani są do zrezygnowania z auta na rzecz ekologicznych środków transportu. To samo dotyczy personelu i dostawców.

Poziom 2 (Level 2)

Zaawansowani 

Obiekty wyróżnione tym znakiem rozwijają się w kierunku zapewnienia zrównoważonej przyszłości, w proces ten włączeni są pracownicy obiektu oraz lokalni producenci. Oprócz kryteriów wyznaczonych dla poziomu 1 muszą uwzględnić aspekty społeczno-ekonomiczne. Obiekt ma za zadanie promować zatrudnienie bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne itp. oraz dbać o równouprawnienie współpracowników. Ma promować możliwość dalszego kształcenia oraz awansu. Pierwszeństwo należy się regionalnym produktom i dostawcom. Aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, takie jak stowarzyszenia czy organizacje non-profit. Zakup towarów odbywa się sprawnie, ekologicznie, możliwie bez emisji szkodliwych substancji, z pierwszeństwem dla produktów i dostawców z ekocertyfikatem.

Poziom 1 (Level 1)

Początkujący

Obiekty z tym znakiem dopiero wkraczają na drogę zrównoważonego rozwoju. Droga rozpoczyna się od rozważań strategicznych i zdefiniowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedniego planu działania na jego rzecz. Obiekt w coraz większym zakresie korzysta z odnawialnych źródeł energii, monitoruje zużycie energii, wody oraz emisję CO2, mając na celu redukcję tych parametrów. Zachęca do tego swoich gości. Obiekt stale ulepsza gospodarkę odpadami, starając się unikać marnowania żywności. Rezygnuje także ze środków czystości zawierających szkodliwe substancje, wybierając ekologiczne alternatywy.  

Widoczna proekologiczna postawa

Kieruj się tam, gdzie widoczne znaki świadczą o zrównoważonej przestrzeni życiowej. Od alternatywnych źródeł energii przez równouprawnienie w miejscu pracy po lokalne sieci dostaw – to gwarantują obiekty certyfikowane znakiem zrównoważonego rozwoju Południowego Tyrolu.

Unfortunately we could not find any result
Unfortunately we could not find any result
Unfortunately we could not find any result

Znak zrównoważonego rozwoju dla destynacji turystycznych

W oparciu o kryteria Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Południowy Tyrol zdefiniował szereg wskaźników, miarodajnych dla określenia stopnia zrównoważenia destynacji turystycznych. Im bardziej zaawansowany proces przekszłtałcenia w kierunku zrównoważonej przyszłości, tym wyższy osiągnięty poziom. Trzeci i zarazem najwyższy poziom potwierdzony przez GSTC, uznawany jest na arenie międzynarodowej.

Poziom 3 (Level 3)

Eksperci

Region certyfikowany na najwyższym poziomie jest wzorem do naśladowania w skali międzynarodowej. Spełnia wymogi najwyższego standardu GSTC pod względem ekologicznym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym. Inteligentny sposób zarządzania ruchem turystycznym zabezpiecza dostęp i zarazem ochronę miejsca. Destynacja dysponuje wytycznymi w zakresie minimalizowania obciążeń zwiazanych ze światłem i hałasem. Kwestia zużycia wody również ogrywa ważną rolę i jest przedmiotem troski przedsiębiorstw. Destynacja z powagą podchodzi do zadania ochrony wrażliwych obszarów przyrodniczych i monitoruje wpływ turystyki na środowisko. 

Poziom 2 (Level 2)

Zaawansowani 

Destynacja rozwija się w kierunku zapewnienia zrównoważonej przyszłości. Oprócz kryteriów wyznaczonych dla poziomu 1 musi zostać uwzględniona dostępność pomników przyrody i kultury dla osób z niepełnosprawnością oraz przemyślany system kierowania zwiedzającymi. Destynacja wspiera ciągłość i ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, takiego jak lokalne zwyczaje, sztuka, muzyka, język, kuchnia oraz inne aspekty lokalnej tożsamości. Destynacja realizuje cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz wdraża koncepcje i środki, mające na celu ich unikanie. Dobro wspólne promowane jest poprzez współpracę, programy i produkty turystyczne.

Poziom 1 (Level 1)

Początkujący

Destynacja z tym znakiem rozpoczyna swoją drogę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Począwszy od strategii i planu działania po zaangażowanie interesariuszy. Monitoruje adaptacje do zmian klimatu i intensyfikuje ochronę zwierząt i gatunków. Destynacja stawia sobie cele mające zmiejszyć zużycie energii oraz monitoruje jakość wody. Wspiera redukcję i sortowanie odpadów oraz mobilność przyjazną dla środowiska. Kieruje się wyznaczonymi regułami w przekazywaniu wiedzy i zachowaniu kulturowych artefaktów. Wspiera i promuje jakość zatrudnienia i różnorodność w turystyce. Pierwszeństwo mają miejscowi przedsiębiorcy oraz kierujący się zasadami sprawiedliwego handlu. 

Zrównoważona dolina Eggental

Wymierna, widoczna, wyczuwalna ekologiczna postawa. Region Eggental w Dolomitach jest pierwszym regionem wypoczynkowym w kraju, który nosi  znak zrównoważonego rozwoju Południowego Tyrolu  i jest jednym z nielicznych regionów we Włoszech, z uznanym na całym świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju GSTC. Od kilku lat lokalny obieg produktów przeżywa rozkwit, a producenci z doliny jeszcze ściślej współpracują z restauratorami. Taka destynacja, która aktywnie i skutecznie angażuje się w zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny, ekologiczny i kulturowy, jest pionierem i wzorem do naśladowania dla innych regionów wypoczynkowych, które wkraczają na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważone miasto Brixen/Bressanone

Drugim regionem wypoczynkowym w Południowym Tyrolu, który otrzymał znak zrównoważonego rozwoju, jest Brixen. Od lat imprezy takie jak Brixen Water Light Festival czy też Mountainbike Testival to ugruntowane wydarzenia pod znakiem Green Events. Region skupia się także na kwestii wody, nie poprzestając na wyczuleniu mieszkańców czy też miejscowych przedsiębiorców na oszczędne wykorzystywanie wody, ale posuwając się do edukacji gości, którym sugeruje się napełnianie butelek wodą z licznych studni i żródeł z wodą pitną. Działacze i działaczki ze świata polityki, biznesu i turystyki konsekwentnie i z zaangażowaniem podążają ścieżką zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym, społeczno-ekonomicznym czy też kulturalnym.

Zrównoważone wioski Al Plan di Mareo i San Martin de Tor

Dolomity, wpisane na listę światowego dziedzictwa naturalnego UNESCO, wpływają na charakter alpejskiej miejscowości wypoczynkowej Al Plan-San Martin w regionie Kronplatz, u wlotu doliny Val Badia. Ochrona wrażliwych obszarów przyrodniczych i siedliskowych, zachowanie ich dziedzictwa kulturowego oraz prastarego języka ladyńskiego i kuchni  od dawna leży na sercu mieszkańcom tego regionu. Lokalny obieg produktów wspierany jest poprzez społeczno-ekonomiczne projekty, takie jak AgricolArt. Woda pitna z gór dociera do gości regionu – mogą ją stale za darmo czerpać z odnowionych zabytkowych studni w miejscowości. Wyróżnienie najwyższym znakiem zrównoważonego rozwoju jest kamieniem milowym na drodze do zrównoważonej przyszłości.